Az óvodáról

Intézményünk fenntartója Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő testülete.
Óvodánk 2018. szeptember 1-től új intézményben, 5 óvodai csoporttal működik. Jól felszerelt csoportokban és esztétikusan kialakított udvarunkon a tevékenységek széles körét kínáljuk gyermekeinknek. 2014. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében a fenntartó szolgáltatást vásárolt. Tálaló konyhánkra az ételt a Kölyök Kft. szállítja.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. Nevelés nélküli munkanapot általában 3-5 napig veszünk igénybe, de igyekszünk úgy szervezni, hogy minél kevesebb szülőnek okozzon gondot. Általában karácsony és Új év között tartunk zárva. A nyári zárva tartás ideje 3 hét, erről a szülők minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást.

Óvoda nyitva tartása:
Hétfőtől – péntekig 6 – 17 óráig.

Intézményünk saját nevelési programja alapján végzi nevelőmunkáját. Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus helybeli szolgáltatásait is igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai helytállásra.

NEVELÉSI ELVÜNK:
SZERETET ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG

„Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani,
De érteni akar,
Hogy közel legyen
A szívdobbanásunk.”
Birtalan Ferenc

Helyi nevelési programunkban fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkörben a gyermeki személyiség fejlődését.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni képességeit, segítjük a tehetség kibontakozását, másrészt a lemaradásból való felzárkóztatást. Fokozott figyelmet fordítunk a különféle élményszerű tevékenységek megszervezése mellett az életkorra jellemző két legfőbb tevékenységi formára, a játékra és a mozgásra. Óvodapedagógiai alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet, az elfogadás és a megbecsülés övezze. Óvodánk a település egyetlen óvodája; elsősorban a helyi gyermekeket fogadjuk, de szabad kapacitásunk esetén más településekről is fogadunk gyermekeket. A magyar nyelv mellett minden csoportban játékos keretek között ismerkedünk a szlovák nemzetiségi nyelvvel is. Pedagógiai törekvéseinket községünk hagyományai és értékei határozzák meg. 2003. szeptember 1-től az intézmény nevelőtestülete felvállalta az integrált nevelést, oktatást az arra rászoruló gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását gyógypedagógus végzettségű szakember segíti. Megismerkedtünk a fejlesztőpedagógia új módszereivel, az új mozgásfejlesztő programokkal is. Ezen feladatok ellátását szolgálja helyi nevelési programunk, melynek készítése során figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a kisebbségi nevelés irányelveit, valamint fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. Munkánk során alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai nevelés módszereit is. A gyermekek egészséges fejlődése, fejlesztése érdekében megfelelő napirend kialakítására törekszünk.. Napirendünket a folyamatosság, a rugalmasság, a tág időkertek alkalmazása jellemzi, valamint a rendszeresen ismétlődő tevékenységek sora, amelyek érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekek számára.

AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI ÉS TERÜLETEI

Célunk az óvodás korú gyermek szeretetteljes gondozása és nevelése. A családdal együttműködve az elemi szokások, viszonyulások megerősítése (ember és ember, ember és természet, ember és tárgyi környezet között). Együtt érző nevelői magatartással hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szociálisan, értelmileg önmagukhoz mérten egészségesen fejlődhessenek. Kiemelt feladatunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. A rendszeresen végzett tevékenységek feltételei az egészséges testi-szellemi fejlődésnek. Az óvodai életritmus kialakításakor figyelembe vesszük a családi szokásokat. A nevelés alábbi területeit különböztetjük meg, úgy is, mint gondozás (testápolás, étkezés, önkiszolgálás), testi nevelés (mozgás, levegőzés, egészséges táplálkozás), mozgás (a különböző mozgásformák megismertetése, a mozgáshoz kapcsolódó szabályok megtanulása), levegőzés (szabadban végzett tevékenységek), pihenés (nyugodt légkör és egyéni alvásigény biztosítása), egészséges táplálkozás (különböző ételek megismerése, közvetve a szülők táplálkozási szokásainak befolyásolása).

Csoportok szervezésének fő szempontjai:
A csoportok létszámát a törvényi előírásoknak megfelelően alakítjuk ki. Az indítható csoportok számát a fenntartó évente meghatározza. Jelenleg 5 óvodai csoportot működtetünk.
Csoportjaink vegyes összetételűek, különböző korú gyermekeket nevelünk egy csoportban.20, maximum 25 kisgyermek jár egy óvodai csoportba.

Ünnepeink: Mikulás, Karácsony,Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap

Jeles napjaink: Népmese napja, Az állatok világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap

Hagyományaink:

Szüreti felvonulás, Mihály napi vásár, Márton napi lámpás felvonulás, Idősek napja, Falukarácsony, Nemzetiségi nap,Sportnap .

Játszóház a nagyobb ünnepkörökhöz kapcsolódóan, gyermekek születésnapjának megtartása.

Személyi feltételek:

Az óvodai csoportokban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A csoportokban folyó nevelőmunkát pedagógiai asszisztens és dajka nénik segítik. Intézményünkben tálaló konyhája biztosítja a gyermekek étkeztetését, a konyhai dolgozók megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.


Pedagógusok neve, és végzettsége:

Seregélyes Erzsébet
Főigazgató – Főiskola szakvizsgázott nemzetiségi óvodapedagógus, gyógytestnevelő

Borbélyné Paxy Erika
Főigazgató helyettes – Főiskola óvodapedagógus-tanító,nemzetiségi óvodapedagógus,
drámapedagógia szakirányon pedagógus szakvizsga

Szőke Róbertné Józsa Katalin Főiskola óvodapedagógus,gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

Klujber Hajnalka Főiskola óvodapedagógus

Rohonczi Beáta
Főiskola nemzetiségi óvodapedagógus

Vargáné Szakál Anikó Főiskola óvodapedagógus

Tatárné Gőgh Ildikó
Főiskola nemzetiségi óvodapedagógus, fejlesztési szakirányon pedagógus szakvizsga

Schäffer Dominika /tartósan távol/
Főiskola óvodapedagógus

Anga Sándorné óvodapedagógus

Nagypálné Sándor Szilvia
Főiskola szakvizsgázott óvodapedagógus,mérés értékelési szakértő

Strublik Nikolett Főiskola óvodapedagógus-tanító, nemzetiségi óvodapedagógus

Akik a pedagógiai munkánkat segítik:

Bánosné Pálfi Szilvia pedagógiai asszisztens, Kincses Kitti pedagógiai asszisztens
Major-Virág Angéla intézményi titkár
Dragonyáné Horváth Erzsébet dajka
Bogdán-Pintér Anita dajka
Hranyczka Ferenc Mihályné dajka
Dr. Kondorosiné Varsányi Gizella dajka, Sternné Muk Vilma Andrea dajka

Akik ételeink tálalásáról gondoskodnak:

Pusztai Ildikó Ilona konyhai kisegítő
Kutenics Gáborné szakácsnő

Akik az intézmény tisztaságát biztosítják:

Pogács Krisztina takarító

Tárgyi feltételek:

Intézményünk berendezése-csoportszobák, udvar- a gyermekek biztonságát, egészségének megóvását és mozgásterének biztosítását szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek meg felelőek és könnyen mozgathatóak. A gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelő játékokkal és eszközökkel rendelkezünk. Intézményünk udvara árnyékos és napos területek megfelelő arányában- homokozóval, mászókával, a gyermekek számára változatos játéktevékenységet nyújt.

Térítési díj:

Intézményünkben a szülők a gyermekek étkezéséért térítési díjat fizetnek. Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít. A térítési díj mértékét a fenntartó önkormányzat határozza meg.

2023. 10. 01-jétől az étkezésért fizetendő térítési díj összege 950 Ft + ÁFA/nap. A térítési díj befizetése havonta történik átutalással. A szülők számla ellenében kötelesek fizetési kötelezettségüket teljesíteni.

A hiányzást előző nap 9 óráig kell bejelenteni a a 06-34-379-305, vagy a 06 30 585 4721 telefonszámon. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre. A térítési díj jóváírására a hiányzást bejelentő naptól van lehetőség, mely a következő befizetés során kerül elszámolásra. Étkezéssel kapcsolatos szociális kedvezmények juttatása a hatályos törvények és az önkormányzat feladatkörébe tartozó jogosultságok alapján történik, melyről a szülők évente tájékoztatást kapnak a szülői értekezleten.

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Bánházi Ágnes

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20/489- 9621

Fogadóóra helye, időpontja:

Előzetes telefonos egyeztetés alapján

E-mail: agnes.banhazi@ijsz.bm.gov.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTT JOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.